Guangzhou Aston Martin showroom lobby Caesar automatic door installation project

Guangzhou Aston Martin hall lobby installation Caesar automatic doors Projects Figure

Guangzhou Aston Martin Caesar automatic door installation case picture

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ———-showroom lobby

Project Name: Guangzhou Aston Martin Hall lobby installation

Project Description:

Client: Guangzhou Aston Martin showroom

The door opened Width: 3.2 m

Door Height: 3.6 m

Product Brand: Caesar automatic door

Product Model: ES200 automatic doors

Project address: 58 Jinsui Road, Zhujiang New Town, Guangzhou