Guangzhou Aston Martin showroom lobby Caesar automatic door installation project

Guangzhou Aston Martin hall lobby installation Caesar automatic doors Projects Figure

Guangzhou Aston Martin Caesar automatic door installation case picture

———-showroom lobby

Project Name: Guangzhou Aston Martin Hall lobby installation Project Description: Client: Guangzhou Aston Martin showroom The door opened Width: 3.2 m Door Height: 3.6 m Product Brand: Caesar automatic door Product Model: ES200 automatic doors Project address: 58 Jinsui Road, Zhujiang New Town, Guangzhou