Guangzhou Aston Martin showroom lobby Caesar automatic door installation project

Guangzhou Aston Martin Caesar automatic door installation case picture ———-showroom lobby Project Name: Guangzhou Aston Martin Hall lobby installation Project Description: Client: Guangzhou Aston Martin showroom The door opened Width: 3.2 m Door Height: 3.6 m Product Brand: Caesar automatic door Product Model: ES200 automatic doors Project address: 58 Jinsui Road, Zhujiang New Town, Guangzhou